WayOS校验加密文件系统的算法

Linux 星雨 209℃ 0评论

内存文件系统实际上是加密后的ext2文件系统,在解密后由gzip解压,再由系统mount

int __cdecl jhlfs_check(unsigned int a1, int a2)
{
 unsigned int v2; // ecx@1
 unsigned int v3; // kr00_4@1
 char *v4; // edi@3
 unsigned int v5; // esi@3
 char v6; // al@4
 char *v7; // edi@5
 unsigned int v8; // esi@5
 char v9; // al@6
 unsigned int v10; // eax@7
 unsigned int v11; // ecx@8
 int v12; // esi@9
 char *v13; // edx@11
 unsigned int v14; // eax@12
 unsigned __int8 v15; // cf@13
 unsigned __int8 v16; // zf@13
 signed int v17; // ecx@13
 char *v18; // edi@13
 int v19; // esi@13
 int v20; // ecx@17
 unsigned __int8 v21; // cf@18
 unsigned __int8 v22; // zf@18
 signed int v23; // ecx@18
 int v24; // edi@18
 int v25; // esi@18
 char v27[128]; // [sp+Ch] [bp-158h]@1
 unsigned int v28; // [sp+8Ch] [bp-D8h]@7
 int v29; // [sp+90h] [bp-D4h]@7
 unsigned int v30; // [sp+94h] [bp-D0h]@7
 unsigned int v31; // [sp+98h] [bp-CCh]@7
 unsigned int v32; // [sp+9Ch] [bp-C8h]@7
 unsigned int v33; // [sp+A0h] [bp-C4h]@7
 char v34; // [sp+E4h] [bp-80h]@11
 int v35; // [sp+E8h] [bp-7Ch]@13
 int v36; // [sp+ECh] [bp-78h]@13
 int v37; // [sp+F0h] [bp-74h]@13
 char v38[56]; // [sp+F4h] [bp-70h]@1
 unsigned int v39; // [sp+12Ch] [bp-38h]@9
 int v40; // [sp+130h] [bp-34h]@9
 char v41; // [sp+134h] [bp-30h]@13
 int v42; // [sp+138h] [bp-2Ch]@13
 int v43; // [sp+13Ch] [bp-28h]@13
 int v44; // [sp+140h] [bp-24h]@13

 memset(v38, 0, 0x20u);
 v3 = strlen(v27);
 v2 = (v3 - 1) >> 2;
 memcpy(v38, v27, 4 * v2);
 if ( ((_BYTE)v3 - 1) & 3 )
  memcpy(&v38[4 * v2], &v27[4 * v2], ((_BYTE)v3 - 1) & 3);
 v5 = 0xC0660CFEu;
 v4 = v27;
 do
 {
  v6 = *(_BYTE *)v5++;
  *v4++ = v6;
 }
 while ( v6 );
 v8 = 0xC0660D12u;
 v7 = v27;
 xxtea_Encrypt(dword_C07114E0, 64, v38);
 do
 {
  v9 = *(_BYTE *)v8++;
  *v7++ = v9;
 }
 while ( v9 );
 xxtea_Decrypt(dword_C07114E0, 64, v38);
 v29 = 0;
 v28 = 0;
 v30 = 0x87452301u;
 v31 = 0xCFCDAB89u;
 v32 = 0x28BADCFEu;
 v33 = 0x30325476u;
 jhlfs_MD5Update((int)&v28, a2, 0x200u);
 v10 = (v28 >> 3) & 0x3F;
 if ( (signed int)v10 > 55 )
  v11 = 120 - v10;
 else
  v11 = 56 - v10;
 v39 = v28;
 v40 = v29;
 jhlfs_MD5Update((int)&v28, -1066330656, v11);
 v12 = 0;
 do
 {
  *(_DWORD *)&v38[4 * v12] = *((_BYTE *)&v28 + v12 + 24) | (*((_BYTE *)&v28 + v12 + 26) << 16) | (*((_BYTE *)&v28 + v12 + 27) << 24) | (*((_BYTE *)&v28 + v12 + 25) << 8);
  ++v12;
 }
 while ( v12 != 14 );
 jhlfs_final((int)&v30, (int)v38);
 v13 = &v34;
 do
 {
  v14 = *((_DWORD *)v13 - 20);
  *v13 = v14;
  v14 >>= 8;
  v13[1] = v14;
  v14 >>= 8;
  v13[2] = v14;
  v13[3] = BYTE1(v14);
  v13 += 4;
 }
 while ( v13 != v38 );
 memset(&v41, 0, 0x20u);
 *(_DWORD *)&v41 = *(_DWORD *)&v34;
 v42 = v35;
 v43 = v36;
 v44 = v37;
 v19 = a1 + 4;
 xxtea_Decrypt(a1 + 4, 127, &v41);
 v17 = 16;
 v18 = &v34;
 do
 {
  if ( !v17 )
   break;
  v15 = *(_BYTE *)v19 < (unsigned __int8)*v18;
  v16 = *(_BYTE *)v19++ == *v18++;
  --v17;
 }
 while ( v16 );
 v20 = -1;
 if ( !(v15 | v16) == v15 )
 {
  v23 = 492;
  v21 = a1 >= 0xFFFFFFEC;
  v22 = a1 == -20;
  v25 = a1 + 20;
  v24 = a2;
  do
  {
   if ( !v23 )
    break;
   v21 = *(_BYTE *)v25 < *(_BYTE *)v24;
   v22 = *(_BYTE *)v25++ == *(_BYTE *)v24++;
   --v23;
  }
  while ( v22 );
  v20 = (unsigned int)(char)(!(v21 | v22) - v21) >= 1 ? 0xFFFFFFFE : 0;
 }
 return v20;
}

转载请注明:星雨小站 » WayOS校验加密文件系统的算法

如果你觉得这篇文章对你有帮助,请支持我继续更新网站!捐赠本站
喜欢 (0)or分享 (0)
发表我的评论
取消评论
表情

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址